Abort.bg - Истината за абортите

Условия за ползване

Тези „Условия за ползване“ се отнасят за използването на този сайт, който се намира на адрес www.abort.bg

Достъпът и употребата на сайта, предоставен от Сдружение „Избор за живот“ (за краткост СИЖ), са предмет на това споразумение. Употребата на този сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение.

Сдружение „Избор за живот“ си запазва правото да променя тези „Условия за ползване“ по всяко време, като публикува промените на сайта. В тези „Условия за ползване“, потребителят се нарича за кратко Вие или Вашия, а доставчикът – Ние или Нашия.

Съдържание

Всички права върху собствените материали или преводите на чуждестранни материали в този сайт са запазени.

Сайтът Ви е предоставен за лична информация и за бизнес цели, при точно определени условия. Материалите, публикувани на сайта, включващи фотографии, образи и текст, в тяхната цялост или частично, не могат да бъдат копирани, преиздавани, сваляни, репродуцирани, отпечатвани, рекламирани или предавани по никакъв начин, освен с писмено разрешение. Разрешава се споделяне в социалните мрежи или в друг сайт само на кратък параграф цитиран текст от сайта, като заедно със споделеното съдържание задължително се поставя пълен линк към източника на информацията – този сайт. Всякаква друга употреба на Наши материали изисква Нашето изрично писмено разрешение.

Въпреки че се стараем информацията в този сайт да е вярна, пълна и актуална, доколкото това е въможно за Нас, Ние не твърдим, че тя е такава.

Използване на информация

Вие се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от материалите, които са на този сайт, или да използвате някои от тях, освен с наше писмено съгласие. Вие се съгласявате да използвате сайта само за законни цели и по начин, който не накърнява правата, не ограничава и не възпрепятства използването му от трети лица.

Отказ от права

С ПЪЛНАТА СИЛА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ САЙТА, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ, ИМЕНА, КАДРИ, СНИМКИ, ЛОГОТА И ИКОНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАС ИЛИ ИМАЩИ ВРЪЗКА С НАШИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА В ОРИГИНАЛЕН ВИД. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ), ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ КАЧЕСТВОТО, ЛИКВИДНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ И ТОЧНОСТ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ ЗА ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

Грешки и прекъсвания

Ние не даваме гаранция, че функционалността на сайта, няма да има прекъсвания или грешки, или че тези дефекти ще се коригират, или че сайта или сървърът не съдържат вируси или технически дефекти, както и не гарантираме пълната функционалност, точност и надеждност на материалите. Не поемаме гаранции и не носим отговорност и за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из сайта или свалянето на всякакви материали, информация, текст, снимки, видео или аудио клипове.

Сайтове на трети лица

Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти, стоки или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби, или за причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали. Всякакви сделки между Вас и рекламодатели или търговски организации, открити на, или станали възможни чрез сайта, включително плащания за доставки на продукти, стоки или услуги и всички други срокове, условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са изключително само между Вас и съответния рекламиращ или търговец. Вие се съгласявате да не Ни държите отговорни за евентуални загуби или щети, възникнали като резултат от подобни посещения на сайтове и сделки.

Запазени знаци и права

Имената, снимките и логотата, идентифициращи Сдружение „Избор за живот“ и Abort.bg, трети страни или техните произведения, продукти и услуги, се явяват собственост на Сдружение „Избор за живот“ и/или трети страни. Нищо на сайта не следва да се разглежда пряко или косвено като предоставяне на лиценз или право върху търговската марка или патента на тези имена, снимки и/или логота на Вас, или на друга трета страна. Всички права, включително авторските права и правата върху информацията на този сайт и неговото съдържание са Наша собственост или лицензирани за Нас.

Публикуване на съдържание

Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на сайта, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, а също така да ни предоставите правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да създаваме производни материали, да разпространяваме, изпълняваме, поставяме и използваме всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и/или да го използваме в други дейности и по всички медии, сега известни, или създадени по-късно, за пълния срок и за всички права, които могат да произлизат от Съдържанието. Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на сайта.

Чрез публикуване на Вашето Съдържание на сайта Вие гарантирате, че:

  • (оригинал) – Съдържанието е оригинално и Вие сте притежател на авторските права;
  • (липса на закононарушения) нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, богохулно, или не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица;
  • (ограничения или заплащане) Ние можем да използваме, излъчваме и използваме по друг начин Съдържанието и да ползваме правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към Вас или трети лица и Вие се отказвате от всички т.нар. морални права в Съдържанието; и
  • (трети лица) Вие сте получили всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Нас няма да накърни никакви права на третите лица.

Обезщетения

Вие се съгласявате да ни обезщетите незабавно срещу всички искания, задължения, щети, разходи, включително юридически разходи, произтичащи от нарушения на тези „Условия за ползване“ от Вас или всякакви други задължения, произтичащи от Вашето използване на сайта.

Прекратяване

Ние имаме правото да прекратим незабавно използването на сайта от Вас, ако Ние сметнем по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези „Условия за ползване“ или по друг начин сте били въвлечени в действия, които ние смятаме за недопустими.

Невалидност

Ако някои от тези „Условия за ползване“ се окажат незаконни, невалидни или по друг начин невъзможни да бъдат в сила, според законите на държава извън Европейския съюз, за която тези „Условия за ползване“ са предвидени да бъдат в сила, тогава според степента и юрисдикцията, според които тези „Условия за ползване“ са незаконни, невалидни или неприложими, те ще бъдат премахнати от тази клауза. В пълна сила ще останат останалите „Условия за ползване“, които ще продължат да бъдат задължителни и приложими за Вас.

Приложимо законодателство

За тези „Условия за ползване“ ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България и Европейския Съюз. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България и Европейския Съюз.

Несъгласие

Ако тези „Условия за ползване“ не се прилагат в пълната им сила, Вие нямате разрешение за достъп до сайта и трябва да прекратите незабавно ползването на сайта.

Конфиденциалност

Ние ще се съобразяваме с приложимите разпоредби на законите за защита на информацията на Република България и Европейския Съюз, във връзка с всяка лична информация, свързана с Вас и събрана от Нас. Вие може да бъдете помолени да въведете различна информация за Вас, на различни страници от сайта. Ние ще използваме тази информация в съответствие с нашaта Политика за поверителност.

Настоящите „Условия за ползване“ са от 20 ноември 2019 г. и не са били променяни.

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!